Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców (PZU Życie)

Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców kredytów gotówkowych udzielanych przez Alior Bank SA we współpracy z PZU Życie SA
Ochrona życia i zdrowia przy kredycie
 

pomoc finansowa przy spłacie zadłużenia kredytowego na wypadek zdarzeń losowych

w przypadku śmierci wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia i dodatkowo 50% tej sumy w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

przejrzyste i proste warunki zawarcia umowy ubezpieczenia

ubezpieczenie jest dobrowolne i zawierane razem z umową kredytową, klient zna pełny koszt ubezpieczenia, który nie ulegnie powiększeniu w trakcie spłaty zobowiązania.

gwarancja ochrony

ubezpieczenie działa na całym świecie, bez dodatkowych warunków można korzystać z ochrony nawet po wcześniejszej spłacie kredytu
 

wysokie kwoty ochrony

nawet do 250.000 zł sumy ubezpieczenia tylko na oświadczenie o stanie zdrowia dla osób poniżej 70 r.ż.

Co jeszcze warto wiedzieć przed zawarciem umowy ubezpieczenia?

 • W okresie obowiązywania umowy kredytu i po dokonaniu przedterminowej całkowitej spłaty kredytu zakres odpowiedzialności PZU Życie SA obejmuje:
  • śmierć,
  • śmierć spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem,
  • wystąpienie u ubezpieczającego w okresie odpowiedzialności niezdolności do samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
 • Okres ubezpieczenia uzależniony od długości trwania umowy kredytu:
  • 24 miesiące – do kredytów z okresem spłaty krótszym niż 36 m-cy
  • 36 miesięcy – do kredytów z okresem spłaty równym lub dłuższym niż 36 m-cy
 • Umowę ubezpieczenia , wraz z zawarciem umowy kredytu, może zawrzeć osoba, która w dniu podpisania wniosku–polisy albo w dniu zawierania umowy przez telefon, ma ukończony 18 rok życia i nie więcej niż:
  • 78. rok życia (jeśli umowa jest zawierana na 24 miesiące) albo
  • 77. rok życia (jeśli umowa jest zawierana na 36 miesięcy).
 • Jeśli w dniu podpisania wniosku-polisy, osoba zawierająca umowę ma ukończony 70. rok życia, może zawrzeć umowę na sumę ubezpieczenia nie przekraczającą 70.000 zł.
 • Jeżeli jest kilku kredytobiorców i każdy będzie objęty ochroną, to każdy otrzymuje swój dokument potwierdzający warunki umowy ubezpieczenia.
 • Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest pisemnie złożenie oświadczenia o stanie zdrowia. Jeśli osoba zamierzająca zawrzeć umowę:
  • nie złoży oświadczenia o stanie zdrowia albo
  • podpisze się pod stwierdzeniem „nie mogę podpisać się pod powyższym oświadczeniem o stanie zdrowia”, nie będzie mogła zawrzeć umowy.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia nie jest składane w przypadku zawierania umowy przez telefon.
 • Koszt ubezpieczenia jest wyliczany i podawany do wiadomości osoby ubiegającej się o kredyt w Alior Banku na etapie wnioskowania o kredyt i wykazany jest w „Formularzu informacyjnym dotyczycącym kredytu konsumenckiego”. Kwota składki jest podana także na wniosku-polisie.
 • Składka ubezpieczeniowa jest:
  • płatna jednorazowo za cały okres ochrony w dniu uruchomienia kredytu
  • jest kredytowana
  • obliczana dla każdego ubezpieczającego odrębnie jako iloczyn: sumy ubezpieczenia, miesięcznej stawki składki ubezpieczeniowej i liczby miesięcy, na jaki zawarto ubezpieczenie (24 albo 36 miesięcy).
 • Ubezpieczający bez podawania przyczyny ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, składając do Banku lub PZU Życie SA pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia PZU Życie SA zwraca ubezpieczającemu opłaconą składkę w pełnej wysokości. Nieuruchomienie kredytu (brak wypłaty środków określonych w umowie kredytu) lub odstąpienie od umowy kredytu jest równoznaczne z odstąpieniem przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia bez podawania przyczyny. Takie oświadczenie musi być złożone na piśmie, a umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia, to jest ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym PZU Życie SA otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed datą końca okresu ubezpieczenia ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
 • Początek ochrony - odpowiedzialność PZU Życie SA rozpoczyna się w dniu opłacenia przez ubezpieczającego składki w pełnej wymaganej kwocie. W sytuacji, gdy ubezpieczający dokona całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu w okresie ubezpieczenia, ochrona trwa nadal do dnia końca okresu ubezpieczenia, o ile ubezpieczający nie złoży wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.
 • Koniec ochrony - odpowiedzialność PZU Życie SA kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
  • otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy;
  • śmierci ubezpieczającego;
  • wypłaty świadczenia z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • upływu okresu wypowiedzenia umowy;
  • otrzymania przez Bank oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy kredytu;
  • końca okresu ubezpieczenia.
 • W tym ubezpieczeniu występują różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, które są opisane w OWU w rozdziale „Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności PZU Życie SA.”

Dodatkowe informacje

Przydatne dokumenty

Kontakt

 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie ubezpieczeniowym, dostępna jest dedykowana infolinia dla Klientów Alior Banku w PZU Życie SA: (22) 505 14 59
 2. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU Życie SA w sprawie reklamacji jest następujący: reklamacje@pzu.pl.
 3. Adres do siedziby PZU Życie SA:
  Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Ubezpieczenie dostarczane przez PZU Życie