Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców (PZU Życie)

Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców kredytów gotówkowych udzielanych przez Alior Bank SA we współpracy z PZU Życie SA
Ochrona życia i zdrowia przy kredycie
 

pomoc finansowa przy spłacie zadłużenia kredytowego na wypadek zdarzeń losowych

w przypadku śmierci wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia i dodatkowo 50% tej sumy w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

przejrzyste i proste warunki zawarcia umowy ubezpieczenia

ubezpieczenie jest dobrowolne i zawierane razem z umową kredytową, klient zna pełny koszt ubezpieczenia, który nie ulegnie powiększeniu w trakcie spłaty zobowiązania.

gwarancja ochrony

ubezpieczenie działa na całym świecie, bez dodatkowych warunków można korzystać z ochrony nawet po wcześniejszej spłacie kredytu
 

wysokie kwoty ochrony

nawet do 250.000 zł sumy ubezpieczenia tylko na oświadczenie o stanie zdrowia dla osób poniżej 70 r.ż.

Co jeszcze warto wiedzieć przed zawarciem umowy ubezpieczenia?

 • W okresie obowiązywania umowy kredytu i po dokonaniu przedterminowej całkowitej spłaty kredytu zakres odpowiedzialności PZU Życie SA obejmuje:
  • śmierć,
  • śmierć spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem,
  • wystąpienie u ubezpieczającego w okresie odpowiedzialności niezdolności do samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
 • Okres ubezpieczenia uzależniony od długości trwania umowy kredytu:
  • 24 miesiące – do kredytów z okresem spłaty krótszym niż 36 m-cy
  • 36 miesięcy – do kredytów z okresem spłaty równym lub dłuższym niż 36 m-cy
 • Umowę ubezpieczenia , wraz z zawarciem umowy kredytu, może zawrzeć osoba, która w dniu podpisania wniosku–polisy albo w dniu zawierania umowy przez telefon, ma ukończony 18 rok życia i nie więcej niż:
  • 78. rok życia (jeśli umowa jest zawierana na 24 miesiące) albo
  • 77. rok życia (jeśli umowa jest zawierana na 36 miesięcy).
 • Jeśli w dniu podpisania wniosku-polisy, osoba zawierająca umowę ma ukończony 70. rok życia, może zawrzeć umowę na sumę ubezpieczenia nie przekraczającą 70.000 zł.
 • Jeżeli jest kilku kredytobiorców i każdy będzie objęty ochroną, to każdy otrzymuje swój dokument potwierdzający warunki umowy ubezpieczenia.
 • Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest pisemnie złożenie oświadczenia o stanie zdrowia. Jeśli osoba zamierzająca zawrzeć umowę:
  • nie złoży oświadczenia o stanie zdrowia albo
  • podpisze się pod stwierdzeniem „nie mogę podpisać się pod powyższym oświadczeniem o stanie zdrowia”, nie będzie mogła zawrzeć umowy.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia nie jest składane w przypadku zawierania umowy przez telefon.
 • Koszt ubezpieczenia jest wyliczany i podawany do wiadomości osoby ubiegającej się o kredyt w Alior Banku na etapie wnioskowania o kredyt i wykazany jest w „Formularzu informacyjnym dotyczycącym kredytu konsumenckiego”. Kwota składki jest podana także na wniosku-polisie.
 • Składka ubezpieczeniowa jest:
  • płatna jednorazowo za cały okres ochrony w dniu uruchomienia kredytu
  • jest kredytowana
  • obliczana dla każdego ubezpieczającego odrębnie jako iloczyn: sumy ubezpieczenia, miesięcznej stawki składki ubezpieczeniowej i liczby miesięcy, na jaki zawarto ubezpieczenie (24 albo 36 miesięcy).
 • Ubezpieczający bez podawania przyczyny ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, składając do Banku lub PZU Życie SA pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia PZU Życie SA zwraca ubezpieczającemu opłaconą składkę w pełnej wysokości. Nieuruchomienie kredytu (brak wypłaty środków określonych w umowie kredytu) lub odstąpienie od umowy kredytu jest równoznaczne z odstąpieniem przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia bez podawania przyczyny. Takie oświadczenie musi być złożone na piśmie, a umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia, to jest ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym PZU Życie SA otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed datą końca okresu ubezpieczenia ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
 • Początek ochrony - odpowiedzialność PZU Życie SA rozpoczyna się w dniu opłacenia przez ubezpieczającego składki w pełnej wymaganej kwocie. W sytuacji, gdy ubezpieczający dokona całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu w okresie ubezpieczenia, ochrona trwa nadal do dnia końca okresu ubezpieczenia, o ile ubezpieczający nie złoży wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.
 • Koniec ochrony - odpowiedzialność PZU Życie SA kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
  • otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy;
  • śmierci ubezpieczającego;
  • wypłaty świadczenia z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • upływu okresu wypowiedzenia umowy;
  • otrzymania przez Bank oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy kredytu;
  • końca okresu ubezpieczenia.
 • W tym ubezpieczeniu występują różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, które są opisane w OWU w rozdziale „Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności PZU Życie SA.”

Dodatkowe informacje

Informacja Agenta ubezpieczeniowego

Alior Bank S.A. działa jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Bank wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), pod numerem 11210443/A, co można zweryfikować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową: rpu.knf.gov.pl.

Informacja Agenta Ubezpieczeniowego sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Przed podjęciem decyzji i zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową: dokumentem informacyjnym o produkcie ubezpieczeniowym, Kartami Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które zawierają m.in. szczegółowe informacje o zakresach ubezpieczenia, warunkach udzielenia ochrony, włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności. Dokumenty umieszczone są niżej.

Przydatne dokumenty

Kontakt

 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie ubezpieczeniowym, dostępna jest dedykowana infolinia dla Klientów Alior Banku w PZU Życie SA: (22) 505 14 59
 2. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU Życie SA w sprawie reklamacji jest następujący: reklamacje@pzu.pl.
 3. Adres do siedziby PZU Życie SA:
  Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Ubezpieczenie dostarczane przez PZU Życie