Lokata z Funduszem XIV

30% środków na lokacie terminowej z podwyższonym oprocentowaniem w okresie promocji

70% środków w dodatkowym produkcie inwestycyjnym

kwota inwestycji – od 4 000 PLN

transparentna konstrukcja produktu

Opis programu

Inwestycja dzielona jest w 30% na lokatę 6 miesięczną o oprocentowaniu promocyjnym 7,00% p.a. w pierwszym okresie trwania lokaty oraz 70% na Dodatkowy Produkt Inwestycyjny wybrany przez klienta zgodny z profilem ryzyka. Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w Regulaminie Programu.

Parametry programu

Okres Promocji 1 marca 2024 r. do 31 maja 2024 r.
Oprocentowanie i Termin Lokaty 7,00% w pierwszym okresie 6-miesięcznym
Dodatkowy Produkt Inwestycyjny Alior SFIO  
Minimalna łączna wartość początkowa inwestycji 4 000 PLN

Analiza scenariuszowa

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki działania produktu łączonego i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości inwestycji w przyszłości.

Warunki początkowe:
Klient przystępuje do programu z kwotą 10 000 PLN, tj. 3 000 PLN trafia na lokatę oraz za 7 000 PLN nabywany jest Dodatkowy Produkt Inwestycyjny. Lokata jest automatycznie odnawiana co sześć miesięcy – zgodnie z oprocentowaniem określonym w Tabeli Oprocentowania. Oprocentowanie lokaty podane zgodnie z Tabelą Oprocentowania na dzień 1 marca 2024 r.: 7,00% w skali roku przez pierwsze sześć miesięcy, a następnie 1,00% w skali roku przez kolejne sześciomiesięczne okresy.Scenariusz pesymistyczny: uwzględniając założone warunki początkowe, kwota zgromadzona na lokacie po upływie roku wyniesie 3 153,75 PLN. Z kolei wartość Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego, zakładając stratę w wysokości 10%, wyniesie po roku 6 300 PLN. W związku z powyższym, w przypadku spieniężenia przez klienta programu po roku, łączna wypłata wyniesie 9 453,75 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.


Scenariusz optymistyczny: uwzględniając założone warunki początkowe, kwota zgromadzona na lokacie po upływie roku wyniesie 3 153,75 PLN. Z kolei wartość Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego, zakładając zysk w wysokości 10%, wyniesie po roku 7 700 PLN. W związku z powyższym, w przypadku spieniężenia przez klienta programu po roku, łączna wypłata wyniesie 10 853,75 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

Oczekiwania inwestycyjne

• Oczekuję wzrostu wartości Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego.
• Poszukuję dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, wybierając część bezpieczną lokacyjną i część ryzykowną inwestycyjną.
• Akceptuję horyzont inwestycyjny określony w Karcie Informacyjnej Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego.
• Wiem i akceptuję, że likwidując lokatę przed terminem zapadalności odsetki nie zostaną naliczone.
• Wiem i akceptuję, że wycofując się z inwestycji przed terminem zakończenia promocyjnego oprocentowania lokaty, oprocentowanie lokaty zostanie obniżone do poziomu oprocentowania standardowego określonego w Tabeli Oprocentowania.
• Wiem i akceptuję, że w przypadku zbycia Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego, cena jaką otrzymam będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku. Dlatego akceptuję ryzyko, że w przypadku wycofania się, mogę otrzymać mniejszą kwotę niż zainwestowana.

Typ Inwestora

Produkt przeznaczony dla klientów pragnących osiągnąć zysk finansowy, inwestując w lokatę i Dodatkowy Produkt Inwestycyjny. Klient oczekuje wzrostu wartości Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego i akceptuje zalecany horyzont inwestycyjny oraz to, że sprzedając z Dodatkowy Produkt Inwestycyjny, cena jaką otrzyma będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku. Produkt jest przeznaczony dla klientów, którzy posiadają nadwyżki finansowe oraz są świadomi ryzyka inwestycyjnego. Przed przystąpieniem do Programu „Lokata z Funduszem XIV”, klient powinien zaznajomić się z obowiązującymi regulacjami i materiałami informacyjnymi. Produkt nie jest przeznaczony dla klientów, nieakceptujących ryzyka inwestycyjnego.

Ryzyka

I. Ryzyka związane z nabyciem produktu łączonego w Programie „Lokata z Funduszem XIV”.
W przypadku zbycia przez klienta Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego oprocentowanie Lokaty za cały okres jej trwania zostanie obniżone do wysokości oprocentowania standardowego, obowiązującego dla danego terminu określonego w Tabeli Oprocentowania w dniu jej zawarcia.

II. Ryzyka związane z założeniem Lokaty bez Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego.
Ryzyko utraty odsetek w przypadku zerwania Lokaty przed terminem zapadalności.

III. Najważniejsze ryzyka związane z nabyciem Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego bez Lokaty oraz w formie produktu łączonego w Programie „Lokata z Funduszem XIV”.

W celu zapoznania się z opisami poniżej wymienionych ryzyk, zapraszamy do zapoznania się z dokumentem: 
Zestawienie ryzyk
 • Ryzyko rynkowe
 • Ryzyko kredytowe
 • Ryzyko płynności
 • Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji
 • Ryzyko związane z zawarciem określonych umów
 • Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju
Inne:
 • Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Fundusz transakcji
 • Ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami
 • Ryzyko operacyjne
 • Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ
 • Ryzyko inflacji
 • Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Subfunduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego
 • Ryzyko związane z nieuwzględnianiem niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Jak zainwestować?

To proste - czekamy na Ciebie w oddziałach!

Odwiedź dowolny oddział Alior Banku
Podpisz umowę
 
Wpłać środki
 
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502
Ważne informacje
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia, nie stanowi też usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie Regulaminu Programu i materiałów obowiązujących dla Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego. Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału w przypadku negatywnego scenariusza rynkowego. Informacje, elementy graficzne i dokumenty umieszczone na stronie internetowej stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem konieczności przedstawienia w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.