Inwestycje w obligacje komercyjne

Lokuj nadwyżki finansowe w alternatywne instrumenty inwestycyjne!

wyższa dochodowość

niż lokat czy papierów skarbowych

rozszerzenie możliwości inwestycyjnych

- alternatywa dla innych instrumentów finansowych

Co to jest Obligacja Komercyjna?

Obligacja Komercyjna jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Świadczenie z obligacji może mieć charakter pieniężny (np. wypłata odsetek) bądź niepieniężny (np. prawo zamiany obligacji na akcje).

Obligacje emituje się w seriach, w ramach tzw. Programów Emisji. Świadczenie z obligacji oraz termin jego spełnienia określane są każdorazowo w Warunkach Emisji danej serii obligacji.

Z punktu widzenia Emitenta, emisja Obligacji Komercyjnych to forma pozyskania środków finansowych z rynku kapitałowego stanowiąca alternatywę lub uzupełnienie dla finansowania kredytowego. Z punktu widzenia Inwestora, Obligacje Komercyjne to atrakcyjny instrument służący do lokowania nadwyżek finansowych.

Nabywcą obligacji może być dowolny podmiot (osoba fizyczna lub prawna) posiadający wolne środki finansowe, akceptujący ryzyka związane z inwestycją w Obligacje Komercyjne.

Cechy Obligacji Komercyjnych:
 • podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach wraz z późniejszymi zmianami
 • zdematerializowane papiery wartościowe na okaziciela lub imienne
 • nominał jednej obligacji: 100 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 • waluta: najczęściej PLN, możliwe są jednak emisje także w innych walutach jak np. EUR, USD

Terminy zapadalności i konstrukcja obligacji:
 • obligacje krótkoterminowe (od 1 miesiąca do 1 roku) – dyskontowe,
 • obligacje średnio- i długoterminowe (powyżej 1 roku) – kuponowe, o stałej lub zmiennej stopie procentowej,
 • obligacje zabezpieczone lub niezabezpieczone
   
UWAGA: Produkt został zakwalifikowany do instrumentów finansowych, do których Alior Bank S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID.
 

Dodatkowe informacje

Ryzyka związane z inwestycją w Obligacje Komercyjne

Potencjalne ryzyka związane z inwestowaniem w Obligacje Komercyjne

Inwestycje w Obligacje Komercyjne nie są zobowiązaniem, ani nie są gwarantowane przez Bank. Każdorazowo przed zawarciem transakcji, Inwestor w szczególności zobowiązany jest do określenia i oceny potencjalnego ryzyka, określenia potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również charakterystyki konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w niezależny sposób ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Opis potencjalnych czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Obligacje Komercyjne zawarty jest w „Regulaminie emisji, obrotu i prowadzenia ewidencji Obligacji Komercyjnych za pośrednictwem Alior Bank S.A” oraz właściwych dokumentach informacyjnych zatwierdzanych każdorazowo przez danego Emitenta obligacji.

Ryzyko kredytowe Emitenta
Ryzyko nie osiągnięcia celu inwestycyjnego przez Inwestora z powodu niewywiązania lub nieterminowego wywiązania się Emitenta z zobowiązań wynikających z obligacji. Brak zdolności Emitenta do terminowego regulowania zobowiązań z tytułu obligacji może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.

Ryzyko płynności
Ryzyko braku możliwości odsprzedaży obligacji przez Inwestora w dowolnym momencie przed terminem zapadalności. Ceny papierów wartościowych mogą podlegać znacznym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży do popytu. Istnieje ryzyko, iż Inwestor posiadający papiery wartościowe Emitenta nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie, w ilości przez siebie zakładanej i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje ryzyko poniesienia ewentualnych strat, wynikających ze sprzedaży papierów wartościowych Emitenta po cenie niższej niż cena ich nabycia.

Ryzyko stopy procentowej
Wartość inwestycji dokonanej w Obligacje Komercyjne zależy m.in. od aktualnej wartości stopy procentowej obligacji (np. stawki WIBOR), która jest zmienna. Zmienność stopy procentowej wynika ze zmienności ceny pieniądza na rynkach finansowych, przy uwzględnieniu w szczególności sytuacji polityczno-gospodarczej, zmiany parametrów makroekonomicznych, poziomu inflacji i oceny ryzyka inwestycji.

Ryzyko walutowe
Ryzyko występujące w przypadku emisji denominowanych w walutach obcych, wynikające ze zmienności kursów walut.

Ryzyko inflacji
Ryzyko powstające z powodu spadku siły nabywczej pieniądza w czasie.

Inne ryzyka – Ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od Alior Bank S.A.
Inwestor zamierzający nabywać Obligacje Komercyjne powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od Banku. Bank nie świadczy doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego w zakresie inwestowania w Obligacje Komercyjne.  


UWAGA: Produkt został zakwalifikowany do instrumentów finansowych, do których Alior Bank S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID.

Korzyści z inwestowania w Obligacje Komercyjne

Potencjalne korzyści z inwestowania w Obligacje Komercyjne:

 • atrakcyjna dochodowość, przewyższająca rentowność lokat czy papierów skarbowych,
 • dywersyfikacja form lokowania nadwyżek finansowych oraz rozszerzenie możliwości inwestycyjnych – alternatywa dla rynku akcji,
 • elastyczność inwestycji – możliwość dopasowania terminów zapadalności do przepływów pieniężnych Inwestora,
 • coraz lepsza płynność Obligacji Komercyjnych na rynku wtórnym (przy czym rynek wtórny nie jest gwarantowany przez Bank).

UWAGA: Produkt został zakwalifikowany do instrumentów finansowych, do których Alior Bank S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID.