Amerykańskie Spółki - Strategia 100

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Notowania indeksu


Wykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.
 

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celu przybliżenia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 80%.

W scenariuszu optymistycznym w Dniu Obserwacji (03/04/2018 r.) średni zwrot z poszczególnych akcji* wynosi odpowiednio: +57%; +55%; +50%; +48%; +46%; +45%; +43%; +38%; +35%; +28%. Wynik inwestycji przed uwzględnieniem partycypacji zostaje ustalony na poziomie: 22.67%=[(+7%+7%+7%+7%+7%+45%+43%+38%+35%+28%)/10]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 17.92% (22.4%*80%), czyli ok. 5,97% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 11.792 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

*Średnia Wartość Indeksu i w Dniach Obserwacji n – szczegóły w sekcji Stopa Procentowa.
Scenariusz pesymistyczny: W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Obserwacji (03/04/2018 r.) średni zwrot z poszczególnych akcji* wynosi odpowiednio: +5%; +3%; +0.5%; -1%; -5%; -7%; -10%; -11%; -15%; -18%, w wyniku czego wynik z inwestycji zostaje ustalony na poziomie -2,6%=[(+7%+7%+7%+7%+7%-7%-10%-11%-15%-18%)/10]. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i  otrzyma 10.000 PLN.

*Średnia Wartość Indeksu i w Dniach Obserwacji n – szczegóły w sekcji Stopa Procentowa.

Dodatkowe informacje