Inwestycja w paliwa i złoto

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Notowania indeksu


Wykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 100%.

W scenariuszu optymistycznym w Dniu Obserwacji (16/11/2015 r.) zwrot z poszczególnych surowców wynosi: +50%; +30%; +20%, dzięki czemu stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie 20%=[(+20%+20%+20%/3]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 20%, czyli ok. 8% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 12.000 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

 
Scenariusz pesymistyczny: W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Obserwacji (16/11/2015 r.) zwrot z poszczególnych surowców wynosi: -10%; -25%; -40%. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i  otrzyma 10.000 PLN.
Scenariusz umiarkowanie optymistyczny przedstawia sytuację, w której w Dniu Obserwacji (16/11/2015 r.) zwrot z poszczególnych surowców wynosi odpowiednio: +50%; +15%; -5%, w związku czym stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie 10%=[(+20%+15%-5%/3]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 10%, czyli ok. 4% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 11.000 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
 

Dodatkowe informacje