Spółki Dywidendowe - Strategia 100

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Notowania indeksu


Wykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 60%.

W scenariuszu optymistycznym w Dniu Ustalenia Odsetek (30.07.2015 r.) Końcowy Poziom Indeksu wyznaczony na podstawie 8 obserwacji wynosi 130%. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 18% (30%*60%), czyli ok. 9% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 11.800 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
 
W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Ustalenia Odsetek (30.07.2015 r.) Końcowy Poziom Indeksu wyznaczony na podstawie 8 obserwacji jest niższy o 20% w porównaniu do wartości początkowej. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i  otrzyma 10.000 PLN.
Scenariusz „neutralny” przedstawia sytuację, w której Końcowy Poziom Indeksu wyznaczony na podstawie 8 obserwacji wzrósł o 10% w porównaniu do początkowej wartości. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz 6% odsetek (10%*60%), czyli ok. 3% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 10.600 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

Dodatkowe informacje