Światowe Spółki

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Notowania indeksu


Wykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 90%.

W scenariuszu optymistycznym w poszczególnych Datach Obserwacji spółki o najwyższych stopach zwrotu wypracowały następujące zyski: zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: 31,35%, 34,35%, 35,88%, 40,77%, 29,57%, 32,83%, 25,84%, 18,53%, 16,71%, 14,71%.
Stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie
15,87%=[(+16%+16%+16%+16+16%+16%+16%+16%+16%+14,71%)/10].
Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 14,28% (15,87%*90%), czyli ok. 7,14% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 11.428 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
 
W scenariuszu pesymistycznym w poszczególnych Datach Obserwacji spółki o najwyższych stopach zwrotu/najmniejszych spadkach wypracowały następujące wyniki: zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: 5,19%, -0,87%, 1,72%, -0,14%, -2,81%, -5,53%, -10,67%, -18,49%, -21,59%, -28,52%.

Wzrostowe wyniki spółek z koszyka nie były w stanie zrównoważyć spadków, w związku z czym Klient jednak nie ponosi straty i otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału 10 000 PLN.

Dodatkowe informacje