Multi Kapitał

Dostęp do ponad 100 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, zarządzanych przez wiodące Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Materiały i informacje znajdujące się na stronie mają charakter marketingowy.

dostęp do ponad stu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)

o różnej strategii, potencjale zysku, poziomie ryzyka, rejonie geograficznym inwestycji

minimalna składka

tylko 15 000 zł

fundusze dostępne w 3 różnych walutach
 

PLN, EUR, USD

ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

dostarczane przez PZU Życie SA

Inwestycje pod okiem ekspertów

Produkt Multi Kapitał oferuje dostęp do ponad 100 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, zarządzanych przez zarządzających z wiodących Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, krajowych jak i zagranicznych: TFI PZU, Alior TFI, Union Investment TFI, Investors TFI, Skarbiec TFI, Quercus TFI, BlackRock, NN Investment Partners TFI, Fidelity, Schroders, J.P Morgan, Franklin Templeton Investments.

Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia?

To proste – czekamy na Ciebie w oddziałach!

Odwiedź
oddział Alior Banku
Wybierz UFK
odpowiadające Twoim potrzebom
Złóż wniosek
o zawarcie umowy ubezpieczenia
Opłać Składkę Jednorazową 
i rozpocznij inwestowanie
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502
step icon Zadaj pytanie
poprzez formularz kontaktowy

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Wiek wstępu ubezpieczającego (który jest jednocześnie ubezpieczonym): 18-79 lat
 • Okres ubezpieczenia: do rocznicy polisy, w której wiek ubezpieczonego wynosi 100 lat
 • Okres, w którym pobierana jest opłata za wykup: do 5 lat
 • W dowolnym momencie trwania umowy możesz zainwestować dodatkowe środki
 • Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia:
  - w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W takiej sytuacji PZU Życie wypłaci wartość rachunku udziałów powiększoną o pobraną opłatę administracyjno-dystrybucyjną oraz pomniejszoną o opłatę z tytułu odpowiedzialności na wypadek śmierci i opłatę z tytułu odpowiedzialności na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, za okres ochrony ubezpieczeniowej
  - w terminie 60 dni od dnia  otrzymania po raz pierwszy informacji o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu umowy. W takiej sytuacji PZU Życie wypłaci wartość wykupu całkowitego ustaloną według wartości udziału jednostkowego z dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie. W takiej sytuacji PZU Życie wypłaci wartość wykupu całkowitego. 
 • W przypadku wypłaty wartości wykupu w okresie pierwszych pięciu lat, wartość wykupu zostanie pomniejszona o dodatkową w tym okresie opłatę dystrybucyjną.
 • Wyniki funduszy możesz sprawdzić na stronie PZU

Dodatkowe informacje

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:
 1. śmierć ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej;
 2. śmierć ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem;
 3. dożycie przez ubezpieczonego końca okresu ubezpieczenia.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, PZU Życie wypłaci świadczenie w wysokości 101% wartości rachunku udziałów
 
W przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem , PZU Życie wypłaci dodatkowe  świadczenie, które wynosi:
 • 100 000 zł, jeżeli aktualny wiek ubezpieczającego jest niższy niż 75 lat
 • 50 000 zł, jeżeli aktualny wiek ubezpieczającego jest równy lub wyższy niż 75 lat i niższy niż 80 lat
 • 30 000 zł, jeżeli aktualny wiek ubezpieczającego jest równy lub wyższy niż 80 lat i niższy niż 85 lat

W przypadku dożycia przez ubezpieczonego końca okresu ubezpieczenia PZU Życie wypłaci świadczenie w wysokości wartości rachunków udziałów.
 
Obok zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej, celem ubezpieczenia jest gromadzenie i inwestowanie środków w UFK.
 

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest wysokość świadczenia w przypadku zgonu?
Świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego stanowi suma ubezpieczenia w wysokości 101% wartości rachunku udziałów.
W przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, PZU Życie wypłaci dodatkowe  świadczenie, które wynosi:
 • 100 000 zł, jeżeli aktualny wiek ubezpieczającego jest niższy niż 75 lat
 • 50 000 zł, jeżeli aktualny wiek ubezpieczającego jest równy lub wyższy niż 75 lat i niższy niż 80 lat
 • 30 000 zł, jeżeli aktualny wiek ubezpieczającego jest równy lub wyższy niż 80 lat i niższy niż 85 lat
Czy istnieje możliwość wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, jakie konsekwencje się z tym wiążą?
Możesz zrezygnować z umowy w każdym czasie jej trwania:
 • Jeśli zrezygnujesz z umowy w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia – zgodnie z OWU PZU Życie wypłaci wartość rachunku udziałów, powiększoną o pobraną opłatę administracyjno-dystrybucyjną oraz pomniejszoną o opłatę z tytułu odpowiedzialności na wypadek śmierci i opłatę z tytułu odpowiedzialności na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, za okres ochrony ubezpieczeniowej.
 • Jeśli zrezygnujesz z umowy w ciągu 60 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy informacji o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu umowy - zgodnie z OWU  PZU Życie wypłaci wartość wykupu całkowitego, ustaloną według wartości udziału jednostkowego z dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wartość wykupu całkowitego jest równa wartości rachunku udziałów pomniejszonej o opłatę dystrybucyjną (pobierana w przypadku rezygnacji z umowy w okresie pierwszych 5 lat jej trwania).
 • Jeśli zrezygnujesz z umowy w innym terminie – zgodnie z OWU PZU Życie wypłaci wartość wykupu całkowitego, ustaloną według wartości udziału jednostkowego z 2. dnia wyceny  od dnia operacyjnego. Wartość wykupu całkowitego jest równa wartości rachunku udziałów pomniejszonej o opłatę dystrybucyjną (pobierana w przypadku rezygnacji z umowy w okresie pierwszych 5 lat jej trwania).
Więcej informacji na temat przysługujących Ci praw do rezygnacji z umowy znajdziesz w OWU.
 
Kto może złożyć wniosek o zawarcie umowy?
Wniosek może złożyć osoba, która w dniu podpisania wniosku ma przynajmniej 18 i mniej niż 80 lat.
Jakie ryzyka wiążą się z inwestycją w fundusz?
 • Ryzyko utraty części/ całości wartości kapitału – inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, wartość inwestycji może rosnąć lub maleć w wyniku wzrostu lub spadku wartości jednostek uczestnictwa w związku ze zmianą sytuacji na rynkach.
 • Ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału wynikające z kosztów związanych z wycofaniem się z inwestycji przed 5 rokiem trwania ubezpieczenia.
 • Ryzyko ograniczonego dostępu do środków związanego z wystąpieniem okoliczności niezależnych od ubezpieczyciela np. zawieszenie notowań instrumentu finansowego
 • Ryzyko walutowe w związku z możliwością inwestowania środków w produkcie w trzech walutach PLN, EUR, USD istnieje możliwość zmiany kursów walutowych, czyli nagłych, niekorzystnych i nieprzewidywalnych zmian kursów walutowych.
 • Ryzyko podatkowe – PZU Życie SA jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego jest zobowiązane do wyliczenia poboru i odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Ryzyko upadłości ubezpieczyciela – świadczenia ubezpieczeniowe gwarantowane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż 30 000 EUR.
Kto otrzymuje świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma prawo do wyznaczenia osób, które w przypadku jego śmierci otrzymają świadczenie. Są to tzw. osoby uposażone. Jeśli ubezpieczony nie wskaże osób uposażonych, to świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego według kolejności zapisanej w OWU.
Jaka jest minimalna wysokość składki?
Minimalna wysokość Składki Jednorazowej to 15 000 PLN lub równowartość tej kwoty przeliczona po średnim kursie NBP z dnia dokonania wpłaty w euro albo w dolarach amerykańskich.
 
Minimalna wysokość składki dodatkowej wynosi:
 • 500 PLN
 • 150 EUR/USD
Ile czasu trwa okres ubezpieczenia?
Umowa ubezpieczenia kończy się w Rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 100. rok życia. Możesz ją wypowiedzieć w każdym momencie. Pamiętaj jednak, rezygnacja z umowy w okresie jej pierwszych 5 lat wiąże się z pobraniem opłaty dystrybucyjnej.
 
Gdzie można śledzić notowania funduszu?
Notowania wartości udziałów jednostkowych UFK można śledzić na stronie PZU

Przydatne dokumenty

Opłaty i limity

Opłata administracyjno-dystrybucyjna
 
W okresie pierwszych 5 lat polisowych opłata jest pobierana z tytułu bieżącej obsługi umowy oraz kosztów związanych z zawarciem umowy, takich jak koszty wdrożenia produktu i koszty akwizycji.
 
Opłata w skali roku dla każdego funduszu jest ustalana jako iloczyn następujących wartości:
 • udziału procentowego wartości udziałów jednostkowych danego funduszu w wartości rachunku udziałów;
• sumy wpłaconych składek pomniejszonej o sumę wartości udziałów jednostkowych umorzonych w wyniku wykupów częściowych, od których została naliczona opłata dystrybucyjna oraz
• stawki opłaty przypisanej do danego funduszu.
 
W przypadku funduszy w walucie innej niż złotówki:
• każda składka oraz wartość udziałów jednostkowych umorzonych w wyniku każdego wykupu częściowego, od której została naliczona opłata dystrybucyjna, są przewalutowane na złotówki po średnim kursie NBP odpowiednio z dnia wpłaty składki lub z dnia wyceny umarzanych udziałów jednostkowych;
• aktywa funduszy są przewalutowane na złotówki po średnim kursie NBP z dnia naliczenia opłaty;
• wartość opłaty w złotówkach jest przewalutowana na walutę funduszu po średnim kursie NBP z dnia pobrania opłaty.
 
 
Po okresie pierwszych 5 lat polisowych opłata jest pobierana z tytułu bieżącej obsługi umowy
 
Opłata w skali roku dla każdego funduszu jest ustalana jako iloczyn następujących wartości:
• wartości udziałów jednostkowych w danym funduszu oraz
• stawki opłaty przypisanej do danego funduszu.
 
W przypadku funduszy w walucie innej niż złotówki opłata naliczana jest w walucie danego funduszu.
 
 
 
Wysokość opłaty dla poszczególnych funduszy przedstawia poniższa tabela:
 
Fundusze polskie i fundusze zagraniczne 1,69% w skali roku
Fundusze modelowe 1,89% w skali roku
 
Opłata dla każdego funduszu jest naliczana dziennie przez cały okres
umowy i jest pobierana poprzez umorzenie udziałów jednostkowych
danego funduszu w ostatnim dniu wyceny każdego miesiąca
kalendarzowego za dany miesiąc kalendarzowy. Pobranie może nastąpić
także w trakcie miesiąca kalendarzowego i jest związane z wygaśnięciem
odpowiedzialności w sytuacjach wskazanych w § 19 ust. 1 pkt 2–7 ogólnych
warunków ubezpieczenia.
 
 
Przykład naliczania opłaty w okresie pierwszych 5 lat polisowych:
Wpłaty z tytułu składki jednorazowej:  100 000,00 PLN + 100 000,00 EUR
Wartość rachunku na dzień naliczana opłaty:
 • Fundusz polski (F1) – 60 500,00 PLN
 • Fundusz zagraniczny EUR (F2) – 100 500,00 EUR
 • Portfele Modelowe (F3) – 40 500,00 PLN
 
1. Ustalenie wartości rachunku udziałów w PLN (przewalutowanie na PLN po średnim kursie NBP z dnia naliczenia opłaty): Fundusz polski (F1): 60 500,00 PLN
Fundusz zagraniczny EUR (F2) = 100 500,00 EUR x 4,00 (średni kurs NBP z dnia naliczenia opłaty) = 402 000,00 PLN
Portfele Modelowe (F3): 40 500,00 PLN
Wartość rachunku udziałów w PLN = 503 000,00 PLN
 
2. Obliczenie udziału procentowego aktywów danego funduszu w wartości rachunku udziałów: F1: 60 500,00 PLN / 503 000,00 PLN  = 12,03 %
F2: 402 000,00 PLN  / 503 000,00 PLN  = 79,92%
F3: 40 500,00 PLN  / 503 000,00 PLN  = 8,05%
 
3. Przeliczenie składki jednorazowej na PLN: 100 000,00 PLN + 100 000,00 EUR x 3,5 (średni kurs NBP z dnia wpłaty składki) = 450 000,00 PLN
 
4. Przeliczenie wartości udziałów jednostkowych umorzonych w wyniku każdego wykupu częściowego, od którego została naliczona opłata dystrybucyjna: przewalutowanie na złote następuje po średnim kursie NBP odpowiednio z dnia wyceny umarzanych udziałów jednostkowych. W przedmiotowym przykładzie brak wykupów częściowych.
 
 
5. Naliczenie opłaty administracyjno-dystrybucyjnej przypisanej do danego funduszu: Iloczyn następujących wartości:
 1. udziału procentowego aktywów danego funduszu w całości aktywów funduszy w ramach umowy,
 2. sumy wpłaconych składek pomniejszonej o sumę wartości udziałów jednostkowych umorzonych w wyniku wykupów częściowych, od których została naliczona opłata dystrybucyjna oraz
 3. stawki opłaty administracyjno-dystrybucyjnej przypisanej do danego funduszu.
Fundusz  /  Udział %  /  Suma składek  /  Stawka opłaty / Opłata PLN / Opłata dzienna
F1             12,03%      450 000 PLN       1,69%             
914,88          2,51
F2             79,92%      450 000 PLN       1,69%              6077,92         16,65
F3               8,05%      450 000 PLN       1,89%                684,65          1,86
 
6. Przewalutowanie opłaty dla funduszu EUR po średnim kursie NBP z dnia pobrania opłaty: F2 –> 16,65 PLN / 4,00 (średni kurs NBP z dnia naliczenia opłaty) = 4,16 EUR
 
Opłata z tytułu odpowiedzialności
ubezpieczyciela na wypadek śmierci
ubezpieczającego
 
Opłata jest pobierana z tytułu udzielania przez ubezpieczyciela bieżącej
ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci ubezpieczającego.
 
Roczna opłata jest określana jako procent sumy na ryzyku (1% wartości rachunku udziałów) i ustalona w zależności od aktualnego wieku ubezpieczającego.
 
Opłata jest naliczana dziennie, pobierana w ostatnim dniu wyceny każdego
miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc kalendarzowy. Pobranie
może nastąpić także w trakcie miesiąca kalendarzowego i jest związane
z wygaśnięciem odpowiedzialności w sytuacjach wskazanych w § 19
ust. 1 ogólnych warunków ubezpieczenia. Wartość opłaty do pobrania jest
wyznaczana jako suma dziennych opłat w PLN.
Opłata jest pobierana poprzez proporcjonalne umorzenie udziałów
jednostkowych w posiadanych przez ubezpieczającego funduszach.
 
Wartość opłaty w PLN jest przewalutowana na walutę funduszu po średnim
kursie NBP z dnia pobrania opłaty.
 
Opłata z tytułu odpowiedzialności
ubezpieczyciela na wypadek śmierci
ubezpieczającego spowodowanej
nieszczęśliwym wypadkiem
 
Opłata jest pobierana z tytułu udzielania przez ubezpieczyciela bieżącej
ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci ubezpieczającego
spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.
 
5 PLN miesięcznie
 
 
Pobierana jest do rocznicy polisy, w której wiek ubezpieczającego wyniesie 85 lat (kończy się wtedy ochrona z tytułu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem). Pobierana jest w ostatnim dniu wyceny każdego miesiąca kalendarzowego poprzez proporcjonalne umorzenie udziałów jednostkowych funduszy. Pobranie może nastąpić także w trakcie miesiąca kalendarzowego i jest związane z wygaśnięciem odpowiedzialności. W przypadku funduszy w walucie innej niż złotówki opłata stanowi równowartość kwoty opłaty wyrażonej w złotówkach określonej po średnim kursie NBP z dnia pobrania opłaty.
 
Przykład naliczania Opłaty z tytułu odpowiedzialności śmierć i śmierć spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
 • Wiek ubezpieczającego: 35 lat
 • Wpłacona składka jednorazowa: 150 000 zł
 • Wpłacone składki dodatkowe: 0 zł
 • Wartość dokonanych wykupów częściowych: 0 zł
 • Wartość rachunku udziałów na dzień naliczenia opłaty za ryzyko: 200 000 zł
 • Suma na ryzyku: 2 000 zł (200 000 zł * 1%)
(1% wartości rachunku udziałów na dzień naliczenia opłaty za ryzyko)
 • Dzienna opłata za ryzyko (zgon):
(0,1910% * 2 000 zł) /365 dni = 3,82 zł/365 dni = 0,01 zł
 • Miesięczna opłata za ryzyko potrącana z rachunku udziałów (założenie: suma na ryzyku nie zmienia się przez pozostałe dni wyceny miesiąca):
0,01 zł* 30 dni + 5 zł (ryzyko śmierci NW) = 5,3 zł
 
Opłata dystrybucyjna Opłata jest pobierana podczas wykupu środków w celu pokrycia nierozliczonych kosztów związanych z zawarciem umowy, takich jak koszty wdrożenia produktu, koszty akwizycji i wynosi w zależności od roku trwania ubezpieczenia odpowiednio:
 
-1-5 rok 1,55%
-6 rok i kolejne lata 0%
 
Procent ten jest naliczany od sumy wartości umorzonych udziałów. Wartość opłaty w złotówkach jest przewalutowana na walutę funduszu po średnim kursie NBP z dnia pobrania opłaty.
 
Przykład naliczania opłaty dystrybucyjnej przy wykupie całkowitym w 3 roku trwania umowy, brak wpłat częściowych
 • Wysokość opłaty dystrybucyjnej: 1,55%
 • Wartość udziałów jednostkowych funduszu 1: 34 000 PLN
 • Wartość udziałów jednostkowych funduszu 2: 56 000 PLN
 • Wartość rachunku udziałów łącznie: 90 000 PLN
 • Wysokość składki: 80 000 PLN
 • Opłata dystrybucyjna: 80 000 PLN * 1,55% = 1 240 PLN
 • Kwota do wypłaty = 90 000 PLN – 1 240 PLN – podatek
 
 
 
 

Ryzyka związane z inwestycją

 • Ryzyko utraty części/ całości wartości kapitału – inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, wartość inwestycji może rosnąć lub maleć w wyniku wzrostu lub spadku wartości jednostek uczestnictwa w związku ze zmianą sytuacji na rynkach.
 • Ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału wynikające z kosztów związanych z wycofaniem się z inwestycji przed 5 rokiem trwania ubezpieczenia.
 • Ryzyko ograniczonego dostępu do środków związanego z wystąpieniem okoliczności niezależnych od ubezpieczyciela np. zawieszenie notowań instrumentu finansowego
 • Ryzyko walutowe w związku z możliwością inwestowania środków w produkcie w trzech walutach PLN, EUR, USD istnieje możliwość zmiany kursów walutowych, czyli nagłych, niekorzystnych i nieprzewidywalnych zmian kursów walutowych.
 • Ryzyko podatkowe – PZU Życie SA jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego jest zobowiązane do wyliczenia poboru i odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyliczenie podatku następuje w polskich złotych także w przypadku inwestycji w walutach obcych, w takim wypadku zarówno przychody jak i koszty przeliczane są na polskie złote przy zastosowaniu odpowiednich kursów wymiany walut, obowiązujących w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu i dzień przeniesienia kosztu. W zależności od kształtowania się kursów walutowych w trakcie inwestycji, może zdarzyć się taka sytuacja kiedy inwestor będzie zobowiązany do zapłaty podatku, nawet jeśli nie osiągnie dochodu w walucie obcej, w której zainwestował środki.
 • Ryzyko upadłości ubezpieczyciela – świadczenia ubezpieczeniowe gwarantowane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż 30 000 EUR według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej. Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Informacja Agenta ubezpieczeniowego, Pełnomocnictwo

Alior Bank S.A. działa jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Bank wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), pod numerem 11210443/A, co można zweryfikować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową: rpu.knf.gov.pl.

Informacja Agenta Ubezpieczeniowego

Pełnomocnictwo PZU Życie S.A. dla Alior Banku

 
Przed podjęciem decyzji i zawarciem umowy ubezpieczenia zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową, w szczególności z: dokumentem zawierającym kluczowe informacje, Kartą Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które zawierają szczegółowe informacje o produkcie, m.in. o zakresach ubezpieczenia, warunkach udzielenia ochrony, włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności.
Nota prawna
 1. Multi Kapitał to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.
 2. Aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) są inwestowane w fundusze inwestycyjne zgodnie z regulaminem funduszy.
 3. Informujemy, że PZU Życie SA nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem składek w UFK.
 4. Jednostki uczestnictwa UFK nie są depozytem bankowym. Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane przez PZU Życie SA.
 5. Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części kapitału. Prezentowane wyniki UFK nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych udziałów jednostkowych UFK może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Dochód z zainwestowanych środków może się zwiększyć lub zmniejszyć.
 6. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacone środki. Potencjalne korzyści mogą być pomniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminu funduszy.
 7. Szczegółowe warunki działania ubezpieczenia, w tym informacje na temat opłat i ryzyk z nim związanych, jak również informacje na temat ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasad działania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi  Multi Kapitał (OWU) oraz Karcie Produktu, przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
 8. OWU są dostępne w oddziałach Alior Banku SA, na stronie internetowej banku  www.aliorbank.pl oraz na stronie internetowej PZU Życie SA www.pzu.pl.
 9. Alior Bank S.A. działający jako Agent nie świadczy usług doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że podane informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna Klienta, w tym decyzja o złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, zawierającego oświadczenie o chęci skorzystania przez Klienta z ubezpieczenia, należy wyłącznie do Klienta. Przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez Agenta, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane.

Multi Kapitał

Skorzystaj z kompleksowego rozwiązania ubezpieczeniowo-inwestycyjnego.