Dostawcy Usług OnLine 2,5Y III

Produkt strukturyzowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych

niska kwota inwestycji

już od 3000 zł

transparentna

konstrukcja produktu

możliwość inwestycji w koszyk spółek

100% gwarancji kapitału

w dniu wykupu

Notowania indeksuWykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę BPW w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.

Opis inwestycji

Inwestycja w trzydziestomiesięczne Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA, oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu otrzymuje należność główną w wysokości 100 PLN za jeden Bankowy Papier Wartościowy oraz ma szansę otrzymać sumę dwóch Kuponów z przedziału 1,90% – 2,40% każdy. Kupony naliczane są pod warunkiem, że w Dacie Obserwacji cena wszystkich spółek wchodzących w skład Instrumentu Bazowego (Instrument Bazowy: NETFLIX INC, THE WALT DISNEY COMPANY, AMAZON.COM INC, NINTENDO CO LTD), ogłoszona na zamknięciu notowań będzie powyżej poziomu z Dnia Ustalenia Poziomu Początkowego. Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w Ostatecznych Warunkach Bankowych Papierów Wartościowych serii PDSONL240209.

Cechy produktu

akcje
waluta PLN
inwestor ma chroniony kapitał w dacie zapadalności
inwestor zarabia na wzroście instrumentu bazowego
kupon jest stały i znany w Dniu Emisji
płatność pożytków w dacie zapadalności inwestycji
maksymalna stopa zwrotu jest ograniczona
Szczegóły produktu
Okres subskrypcji 28.06.2021 – 30.07.2021 r.
Wartość Nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego 100 PLN
Minimalna wartość początkowa inwestycji 3 000 PLN (30 szt. Bankowych Papierów Wartościowych)
Opłata początkowa do 0,50%
Dzień Emisji 4.08.2021 r.
Dzień Odkupu 9.02.2024 r.
Dzień Rozpoczęcia Naliczania Odsetek 4.08.2021 r.
Dzień płatności odsetek 9.02.2024 r.
Wykup na rynku wtórnym Alior Bank SA gwarantuje, że wartość BPW nie będzie niższa niż 90 za 100.
INDEX
1. NETFLIX INC NFLX UW EQUITY Oficjalna cena zamknięcia
2. THE WALT DISNEY COMPANY DIS UN EQUITY Oficjalna cena zamknięcia
3. AMAZON.COM, INC. AMZN UW EQUITY Oficjalna cena zamknięcia
4. NINTENDO CO LTD 7974 JP EQUITY Oficjalna cena zamknięciaOficjalna cena zamknięcia
Skrócony opis inwestycji Inwestycja w trzydziestomiesięczne Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA, oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu otrzymuje należność główną w wysokości 100 PLN za jeden Bankowy Papier Wartościowy oraz ma szansę otrzymać sumę dwóch Kuponów z przedziału 1,90% – 2,40% każdy. Kupony naliczane są pod warunkiem, że w Dacie Obserwacji cena wszystkich spółek wchodzących w skład Instrumentu Bazowego (Instrument Bazowy: NETFLIX INC, THE WALT DISNEY COMPANY, AMAZON.COM INC, NINTENDO CO LTD), ogłoszona na zamknięciu notowań będzie powyżej poziomu z Dnia Ustalenia Poziomu Początkowego.
Stopa procentowa W Dniu Płatności Odsetek Stopa Procentowa wynosi:

Kupon(i) - Jeżeli dla każdej spółki (i) notowania zamknięcia w Dniu Obserwacji(t) będą powyżej Bariery(i) to Kupon, w przeciwnym razie 0. 
Kupon W zakresie 1,9% -2,4%
Ostateczna wartość zostanie ustalona przez Emitenta najpóźniej w Dniu Emisji i ogłoszona w formie komunikatu.
Bariera 100% Wartości Indeksu(i) w Dniu Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu. 
Kwota odsetek wypłacana Posiadaczowi Bankowych Papierów Wartościowych stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego BPW i Stopy Procentowej. Stopa Procentowa zostanie zaokrąglona do czwartego miejsca po przecinku.
 

Dodatkowe informacje

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Bankowych Papierów Wartościowych o łącznej wartości początkowej 10 000 PLN. Kupon został ustalony w Dniu Emisji na poziomie 2,20%.

W scenariuszu pesymistycznym w pierwszym Dniu Obserwacji (07/02/2023 r.) jak i drugim Dniu Obserwacji (06/02/2024 r.) nie wszystkie spółki znajdowały się powyżej Bariery, co skutkuje brakiem naliczenia Kuponu. Łącznie Inwestor w dniu wykupu otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału. Łącznie wypłata wyniesie 10 000 PLN.
W scenariuszu optymistycznym w pierwszym Dniu Obserwacji (07/02/2023 r.), jak i drugim Dniu Obserwacji (06/02/2024 r.) wszystkie spółki znajdowały się powyżej Bariery, co skutkuje naliczeniem podwójnego Kuponu i wypłatą w Dniu Płatności Odsetek (09/02/2024.) Łącznie Inwestor w dniu wykupu otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału, oraz Kupon 4,4% (2,20%*2), czyli ok. 1,76% p.a. Łącznie wypłata wyniesie 10 440 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
W scenariuszu umiarkowanie optymistycznym w pierwszym Dniu Obserwacji (07/02/2023 r.) nie wszystkie spółki znajdowały się powyżej bariery, co skutkuje brakiem naliczenia Kuponu, w drugim Dniu Obserwacji (06/02/2024 r.) wszystkie spółki znajdowały się powyżej Bariery, co skutkuje naliczeniem Kuponu. Kupon 2,20% zostanie wypłacony w Dniu Płatności Odsetek (09/02/2024r.). Łącznie Inwestor w dniu wykupu otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału, oraz Kupon w wysokości 2,20% (2,20%*1), czyli ok. 0,88% p.a. Łącznie wypłata wyniesie 10 220 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

Oczekiwania inwestycyjne

• Oczekuje wzrostów na kursach akcji z koszyka.
• Poszukuję dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.
• Akceptuję 30 miesięczny horyzont inwestycyjny.
• Wiem i akceptuję, że z inwestycji mogę wycofać się raz w miesiącu.
• Jestem świadomy/świadoma, że wycofując się z inwestycji przed terminem, cena jaką otrzymam będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku. Dlatego akceptuję ryzyko, że w przypadku wycofania się przed terminem, mogę otrzymać mniejszą kwotę niż wpłaciłem/wpłaciłam.

Profil inwestycyjny

Produkt przeznaczony dla Klientów pragnących osiągnąć zysk finansowy, inwestując w Bankowe Papiery Wartościowe. Klient oczekuje wzrostu wartości koszyka akcji i akceptuje trzydziestomiesięczny horyzont inwestycyjny oraz że z inwestycji może wycofać się raz w miesiącu, a cena jaką otrzyma będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku. Produkt jest przeznaczony dla Klientów, którzy posiadają nadwyżki finansowe i nie inwestują aktywnie jednak posiadają świadomość ryzyka inwestycyjnego. Przed zakupem BPW, powinieneś zaznajomić się z obowiązującymi regulacjami i materiałami informacyjnymi. Produkt nie jest przeznaczony dla Klientów, którzy oczekują wysokich zwrotów z inwestycji w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.

Okres inwestycji

do 12 mies.
18 mies.
24 mies.
30 mies.
powyżej 36 mies.

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Ryzyka związane z inwestycją

Materiały marketingowe

Jak złożyć zapis?

Posiadasz rachunek depozytowy Nie posiadasz rachunku depozytowego
Zaloguj się do bankowości internetowej, przejdź do zakładki Inwestycje/Oferty. Wybierz „zapisz się”, następnie wybierz rachunek do opłacenia środków oraz liczbę Bankowych Papierów Wartościowych, na którą chcesz złożyć zapis i kliknij zatwierdź. Zaloguj się do bankowości internetowej, przejdź do zakładki Inwestycje/Oferty. Po wybraniu „zapisz się” wyświetli się informacja z możliwością założenia rachunku depozytowego. Podpisz umowę o bezpłatny rachunek kodem SMS, Rachunek będzie aktywny zaraz po podpisaniu umowy. Następnie złóż zapis poprzez kliknięcie w przycisk Zapisz się. Wybierz rachunek do opłacenia środków oraz liczbę Bankowych Papierów Wartościowych, na którą chcesz złożyć zapis i kliknij zatwierdź.

Zapis może zostać złożony również w Oddziale Alior Banku.
Lista Oddziałów
 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia BPW serii PDSONL240209. Nie stanowi też usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej BPW jest prospekt podstawowy, wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami do prospektu i komunikatami aktualizującymi, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 grudnia 2020 r. Prospekt dostępny jest online na stronie www (Prospekt Podstawowy). Pełne warunki emisji zawarte są w opublikowanych Ostatecznych Warunkach oraz Podsumowaniu Ostatecznych Warunków, które można otrzymać bezpłatnie w placówce Banku. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie Ostatecznych Warunków, Podsumowaniu Ostatecznych Warunków. Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku odkupu w inny dzień niż wyznaczony Dzień Wykupu. Informacje, elementy graficzne i dokumenty umieszczone na stronie internetowej stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku, z wyjątkiem konieczności przedstawienia w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.