BPW Pieniężne w USD

Produkt strukturyzowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych

transparentna

konstrukcja produktu

100% ochrony kapitału oraz oprocentowanie 3,25 % w skali roku

Opis inwestycji

Inwestycja w dwunastomiesięczne Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA, oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu otrzymuje należność główną w wysokości 100 USD za jeden BPW oraz kupon. Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w Ostatecznych Warunkach Emisji BPW serii UDST1Y240322.

Cechy produktu

waluta USD
inwestor ma chroniony kapitał w dacie zapadalności
oprocentowanie znane w Dniu Emisji
maksymalna stopa zwrotu jest ograniczona
Szczegóły produktu
Okres subskrypcji 25 stycznia 2023 r. - 28 lutego 2023 r.
 
Wartość Nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego 100 USD
Minimalna wartość początkowa inwestycji 5 000 USD (50 szt. Certyfikatów Depozytowych)
Opłata początkowa do 0,25%
Dzień Emisji 02.03.2023 r.
Dzień Odkupu 22.03.2024 r.
Dzień ustalenia początkowego poziomu indeksu Nie dotyczy
Dzień płatności odsetek 22/03/2024
Wykup na rynku wtórnym Alior Bank SA gwarantuje, że wartość certyfikatu depozytowego nie będzie niższa niż 85 za 100.
INDEX  Nie dotyczy
Stopa procentowa W Dniu Płatności Odsetek Stopa Procentowa wynosi:
 
 Oprocentowanie (p.a.)  Dzień płatności odsetek
 3,25%  22/03/2024
Kwota odsetek wypłacana Posiadaczowi BPW stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego BPW i Stopy Procentowej. 
 

Dodatkowe informacje

Oczekiwania inwestycyjne

• Poszukuję dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.
• Akceptuję 12-miesięczny horyzont inwestycyjny.
• Wiem i akceptuję, że z inwestycji mogę wycofać się raz w miesiącu.
• Jestem świadomy/świadoma, że wycofując się z inwestycji przed terminem, cena jaką otrzymam będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku. Dlatego akceptuję ryzyko, że w przypadku wycofania się przed terminem, mogę otrzymać mniejszą kwotę niż wpłaciłem/wpłaciłam.

Profil inwestycyjny

Produkt przeznaczony dla Klientów zamierzających osiągnąć zysk finansowy, inwestując w Bankowe Papiery Wartościowe. Klient akceptuje dwunastomiesięczny horyzont inwestycyjny oraz że z inwestycji może wycofać się raz w miesiącu, a cena jaką otrzyma będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku. Produkt jest przeznaczony dla Klientów, którzy posiadają nadwyżki finansowe i nie inwestują aktywnie, jednak posiadają świadomość ryzyka inwestycyjnego. Przed zakupem BPW, powinieneś zaznajomić się z obowiązującymi regulacjami i materiałami informacyjnymi. Produkt jest przeznaczony dla klientów nieposiadających preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Produkt nie jest przeznaczony dla Klientów, którzy oczekują wysokich zwrotów z inwestycji w krótkim horyzoncie inwestycyjnym

Okres inwestycji

do 12 mies.
18 mies.
24 mies.
30 mies.
powyżej 36 mies.

Ryzyka związane z inwestycją

Materiały marketingowe oraz Instrukcje

Jak złożyć zapis?


Zapis może zostać złożony w Oddziale Alior Banku.
Lista Oddziałów
 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia BPW. Nie stanowi też usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej BPW jest prospekt podstawowy, wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami do prospektu i komunikatami aktualizującymi, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2022 r. Prospekt dostępny jest online na stronie internetowej (Prospekt Podstawowy). Pełne warunki emisji zawarte są w opublikowanych Ostatecznych Warunkach oraz Podsumowaniu Ostatecznych Warunków, które można otrzymać bezpłatnie w placówce Banku. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie Ostatecznych Warunków, Podsumowaniu Ostatecznych Warunków. Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku odkupu w inny dzień niż wyznaczony Dzień Wykupu. Informacje, elementy graficzne i dokumenty umieszczone na stronie internetowej stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku, z wyjątkiem konieczności przedstawienia w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.